രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

വെള്ളിയാഴ്‌ച

മദ്യം എന്ന പാമ്പ്

ഭക്തി കൂടുന്നു !!!!!!ആഘോഷം തകര്‍ക്കുന്നു!!!!!!!!

വേലി തന്നെ വിളവു തിന്നുന്നു!!!!!!!!1 അഭിപ്രായം: