രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

വിശ്വാസസാക്ഷ്യങ്ങള്‍ സി. മേരി സൈമൊൺ പിയറെ


   
       മഹാനായ പോപ്പ്


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോ കാണൂഈ വൈദികനെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തു പുണ്യം ചെയ്തു?!!!!

അനശ്വരമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൌരോഹിത്യം ഇതാ ഇവിടെ.മദ്ബഹായിലെ നോക്കി വായിക്കൽ പ്രസംഗത്തേക്കാൾ എത്ര ശക്തം!!!!ചിത്രങ്ങൾ: സുനിൽ കരിപ്പാറയോട് കടപ്പാട്

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: