രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

SONGS AUDIO&VIDEO

ഓഡിയോ

എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ------

ചോദിക്കുവിൻ ദൈവമേകിടും..............................

ലോകമെങ്ങുമേ പോകുവിൻ....................................

പോകുവിൻ പ്രഘോഷിക്കുവിൻ............................

പുതുപുത്തൻ ആകാശവും................

ഉണരൂ യുവജനങ്ങളേ...................

യേശുവിൻ യുവാക്കൾ നാം.........................ഗാനങ്ങൾ പ്ലെ ചെയ്യാനും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
      1) ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്താൽ

   2) ഡൌൺലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ല് ചെയ്താൽ

 3)ഇനി DOWNLOAD FILE NOWഎന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക

4) ഡൌലൊഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു