രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

HTML REDAY MADEഈ HTML കോഡുകള്‍ ബ്ലോഗ് ആരംഭകര്‍ക്ക് സഹായമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ
select all നല്‍കി copy&paste ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ഏരിയായിലോ ഗാഡ്ജറ്റ്റ്html- ലോ ചേര്‍ത്താല്‍ മതിയാകും.അല്ലെങ്കില്‍
ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിലേക്ക്(notepad or g -editor) കോപ്പി& പെയ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് .html -ല്‍ സേവ് ചെയ്ത് URL, TEXT, WIDTH, HEIGHT, COLOR, എന്നിവ ആവശ്യപ്രകാരം മാറ്റി ഇന്റെര്‍ നെറ്റ് ബ്രൌസറില്‍ ഓപ്പന്‍ ചെയ്ത് ആദ്യം പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കില്‍ ഈ പേജില്‍ കമന്റ് 
ചെയ്യുമോ?1)പശ്ചാത്തല ശബ് ദം/ ഗാനം

<embed src="http://www.fileden.com/files/2009/3/4/2348460/xspf_player.swf"
flashvars="&song_url=Mp3 URL HERE
&autoload=true&autoplay=true&repeat=false&volume=0"
height="0" width="200"></embed

2) കളറുള്ള ബോക്സില്‍ ടെക്സ്റ്റ്

<b>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="background: none repeat scroll 0% 0% yellow; border: 2px solid red; color: black; font-family: arial; height: 300px; padding: 20px; text-align: center; width: 450px;">
TEXT
</b></div>


3) ലിങ്ക് നല്‍കാന്‍


<a href=" URL"> TEXT TO BE DISPLAYED</a>4)ചിത്രം ലിങ്കായി നല്‍കാന്‍


<p><a href="URL path to zipped file" title="Mouseover Description">
<img style="width: XXpx; height: YYpx; border: 0;" src="Path to image" alt="Text TO BE DISPLAYED"></a></p>


5)ഹെഡറിനു താഴെ പേജുകള്‍ക്ക് ലിങ്ക് ബാര്‍ ടേബിള്‍

<table border="2"bordercolor="blue" bgcolor="FFFF66" cellpadding="2" cellspacing="2" width="70%"><b>
<tr>
<td><a href="page URL" target="_blank">
text </a></td>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank">
 TEXT</a></td>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank"><blink>
 TEXT</blink> </a></td>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank">
 TEXT</a></td>
 <td><a href="PAGE URL" target="_blank">
TEXT</a></td>
 <td><a href="PAGE URL" target="_blank">TEXT
 </a></td></tr><tr>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank">TEXT</a></td>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank">TEXT
 </a></td>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank">TEXT
</a></td>
<td><a href=" PAGE URL" target="_blank">TEXT
 </a></td>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank">TEXT
</a></td>
<td><a href="PAGE URL" target="_blank">TEXT
</a></td>
</tr></b>
</table>


6)ടെക്സ്റ്റിന് കളര്‍, ഫോണ്ട്

<html>
<body>
<p style="font-size:50px;font-family:verdana;color:red"> TEXT</p>
</body>
</html>7)ചലിക്കുന്ന ,കണ്‍ തുറക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് & ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ്

<b>
<span style="color:blue;"><span style="font-size:100%;scrolldelay="800">
<marquee direction="right"> <a href="URL"><blink>LINKTEXT</blink></a></marquee>
</span></span>

</b>


8)ബ്ലോഗിന് ഭംഗി കൂട്ടാന്‍ വിവിധ കളറുകള്‍ -പേരുകള്‍, കോഡുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍

ഇവിടേയും
ഇവിടേയും ഇവിടേയും ക്ലികൂ

9)കളറുള്ള ബോക്സിനുള്ളില്‍  ചലിക്കുന്ന വാക്യങ്ങള്‍

<marquee direction=up width= 200 height=70 scrolldelay="800"bgcolor=blue><font color=white>
1.text<br /><br /><br />
2.text <br /><br /><br />
3.TEXT <br /><br /><br />
4.TEXT<br /><br /><br />
5.TEXT<br /><br /><br />
6.TEXT<br /><br /><br />
7TEXT<br /><br /><br />
8. TEXT<br /><br /><br />
9.TEXT.<br /><br /><br />
10.TEXT<br /><br /><br />
</font>
</marquee>


10)HTML ഡികോഡ് ചെയ്യാനും എന്‍ കോഡ് ചെയ്യാനും

ഇവിടെ ക്ലികൂ


11)പോസ്റ്റുകള്‍ക്കിടയില്‍  `സെപെറേറ്റര്‍` നല്‍കാന്‍
<center><hr style="border: 3px ridge rgb(160, 206, 71); height: 6px; text-align: center; width: 450px;" />
</center>

12)HTMLകോഡ് 'ജനറേറ്റ് 'ചെയ്യാംഎഡിറ്റ് ചെയ്യാം
ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ‍