രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

വ്യാഴാഴ്‌ച

MANUAL SETTINGS OF MALAYALAM FONTS (WINDOWS XP)MANUAL  SETTINGS  OF  MALAYALAM  FONTS (WINDOWS  XP)

PROCEDURE  LAY OUT
A.Download fonts&Installation
B.Brower Settings
C.General Settings
D.advanced General settings

A.   Download Of Fonts&Installation 


 1)click here to down load Anjali Old Lipi Font >  Documents >Downloads folder > >copy > start>  control panel -classic view     >fonts-open> paste>close.         
  2)  click here to down load Meera Font >  Documents  >Downloads folder >copy > start>  control panel-classic view  >fonts-open> paste>close.


     
 B.Brower Settings

1.Mozilla Fire fox
Open>menubar  >tools  > options  >contents >Fonts&colors >DefaultFont  >Anjaliold LipiSet >Advanced >Propotional-serif   > serif-Anjali oldLipi  > sans serif-Anjalioldlipi  >Monospace-Anjali old lipi  >Default character Encoding-Unicode(UTF8)  >OK  >OK.
               2.Google Chrome:  Skip now         3. Internet Explorer : Skip now
                
B.   General Settings
control panel -category view


control panel -classic view with necessory icons highlighted
Start  >settings  > control panel  >Regional&language options  >languages  >Supplimental language Support  > Install files for complex script and right to Left language  -small box-tick mark  >OK  > Any Windows X P Installation CD in to the CD drive may be requested > insert> waits >close.

C.   Advanced General Settings


Start  > control panel   >  Display double click  >Appearance  > Effects  > Find this line:”Use the following method to smooth edges of screen
fonts”-small box  - Tick mark—large box--press arrow --select -clear type  >OK  >OK  > close control panel        
 ഇപ്പോള്‍ മലയാളം ഭംഗിയായി വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നുണ്ടലോ? അല്ലേ!!


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ