രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

ഞായറാഴ്‌ച

ജീവന്‍ അമൂല്യം-life is precious:protect it

മനുഷ്യജീവന്‍-സ്യഷ് ടിയുടെ മകുടം

 
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ