രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

ഞായറാഴ്‌ച

മിഷന്‍ സണ്‍ഡെ ആചരിക്കാന്‍.........Mission Sunday...........Sponsor Mission dioceses .

മിഷന്‍ രൂപതകളെ ദത്തെടുക്കൂ: പ്രാര്‍ത്ഥനകൊണ്ടും സമ്പത്തുകൊണ്ടും.
MISSION-ല്‍ ക്ലികൂ; മിഷന്‍ രൂപതകളെ പരിചയപ്പെടൂ;സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തൂ!!!!!മിഷനെ സഹായിക്കൂ
1)MISSION 1 2)MISSION2 3)MISSION 3 4)MISSION 4 5)MISSION 5 6)MISSION 6
7)MISSION 7 8)MISSION 8 9)MISSION 9 10)MISSION 10 11)MISSION 11
12)MISSION 12 13)MISSION 13 14)MISSION 14 15)MISSION 15
 Famous QUOTE of John Piper: Go,send or disobey
John Egerton Christmas Piper, CH (13 December 1903 – 28 June 1992) was a 20th-century English painter and printmaker. For much of his life he lived at Fawley Bottom near Henley-on-Thames

This is a famous quote by John Piper regarding missions. It sounds harsh, but Biblically, Piper argues that the Christian is either called to GO to the mission field, or help SEND others to the field...neither is more spiritual than the other, but to do neither is disobedience to God's call.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ